Menu główne

link do Biuletynu Informacji Publicznej

Europejski Fundusz Społeczny


Zaproszenie

2015-04-14

link do strony www.efs.gov.pl

Szanowni Państwo,

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka ma przyjemność zaprosić na spotkanie informacyjne na temat powoływania nowych i wspierania istniejących podmiotów ekonomii społecznej.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu: 22 kwietnia 2015 roku o godz. 10.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu (ul. Kolejowa 2) w sali 18.

Na spotkaniu poruszane będą następujące zagadnienia:

1. Powoływanie Spółdzielni Socjalnych.
2. Pozyskiwanie środków dla nowych spółdzielni socjalnych.
3. Pozyskiwanie przez podmiot ekonomii społecznej statusu przedsiębiorstwa społecznego.
4. Pozyskiwanie środków finansowych na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.
5. Powoływanie fundacji i stowarzyszeń.


Spotkanie organizowane jest przez Fundacje Pomocy Wzajemnej Barka w ramach pracy ośrodka wsparcia ekonomii społecznej. Spotkanie ma charakter doradczy. Dla osób zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy w celu założenia podmiotu ekonomii społecznej istnieje możliwość organizacji kolejnych, indywidualnych spotkań. Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.

Serdecznie zapraszamy,
Organizatorzy


Zapytanie ofertowe na kurs komputerowy

2014-10-09

link do strony www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe na kurs komputerowy


Zapytanie ofertowe na kurs opiekuna osoby starszej i opiekuna osoby zależnej

2014-10-09

link do strony www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe na kurs opiekuna osoby starszej i opiekuna osoby zależnej


Zapytanie ofertowe na kurs obsługi kas fiskalnych (z fakturowaniem)

2014-10-06

link do strony www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe na kurs obsługi kas fiskalnych (z fakturowaniem)


Zapytanie ofertowe

2014-08-22

link do strony www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe na kurs florystyczny
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu florystycznego

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2014-08-19

link do strony www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu budowlanego


Zapytanie ofertowe na kurs brukarza

2014-08-19

link do strony www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu brukarza

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2014-07-21

link do strony www.efs.gov.pl

Zorganizowanie i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2014-07-21

link do strony www.efs.gov.pl

Zorganizowanie i przeprowadzenie obozu aktywnej integracji dla rodzin zastępczych, rodzin zastępczych zawodowych, rodzinnego domu dziecka i wychowanków pieczy zastępczej.

Dołączone pliki:


Zapytania ofertowe

2014-07-04

link do strony www.efs.gov.pl

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu stolarskiego

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu urządzania i pielęgnacji terenów zielonych


Zapytanie ofertowe

2014-05-23

link do strony www.efs.gov.pl

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie treningu zarządzania budżetem domowym i przeciwdziałaniu zadłużenia

Dołączone pliki:


„Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

2014-05-10

link do strony www.efs.gov.pl

Informujemy, że punkt konsultacyjno-prawny dla Beneficjentów projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” i otoczenia

jest czynny od maja 2014 roku
w środy i czwartki
w godz. 15.30 - 18.00
w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
przy ulicy Poznańskiej 30 w Nowym Tomyślu


Istnieje także możliwość korzystania z porad prawnika również od wtorku do piątku w godz. 7.30 - 11.30.


„Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

2014-05-09

link do strony www.efs.gov.pl

W 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy realizuje projekt systemowy „Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitała Ludzki Priorytet VII Działanie 7.1 Podziałanie 7.1.2 realizowany w partnerstwie z powiatem nowotomyskim.
Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, a realizowany jest w partnerstwie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu, Ośrodka Pomocy Społecznej w Opalenicy, Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszyniu, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuślinie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzichowie.
W ramach projektu odbędzie się szereg różnych działań na terenie całego powiatu nowotomyskiego. Dla wszystkich uczestników projektu uruchomiono od maja 2014r. punkt konsultacyjno- prawny. Opalenicka grupa beneficjentów liczy 10 osób i weźmie udział w następujących działaniach:
 trening zarządzanie budżetem domowym i przeciwdziałania zadłużeniom
 trening z doradcą zawodowym
 trening ze specjalistą w zakresie autoprezentacji z elementami wizażu
 kurs florystyki
 kurs praw jazdy kat B
 kurs sprzedawcy i obsługa kas fiskalnych
 kurs opieki nad osobami zależnymi
 kurs obsługa wózka z napędem na gaz lub elektryczno-gazowym z kursem magazyniera
Projekt adresowany jest do osób spełniających warunki:
 korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej,
 wiek aktywności zawodowej (15-64 lata),
 niezatrudnieni lub zatrudnieni zagrożeni wykluczeniem
Czas realizacji projektu planowany jest na maj -grudzień 2014 rok. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Iwona Tadyszak


Zaproszenie do udziału w projekcie 2014

2013-12-31

link do strony www.efs.gov.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy kontynuując Projekt „W drodze do aktywności" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej planuje w 2014 roku zorganizować cykl warsztatów motywacyjno-psychologicznych oraz kursów zawodowych między innymi z zakresu: florystyki, obsługi kas fiskalnych, ochrony mienia, obsługi wózka widłowego, obsługi komputera, fotografii, prawa jazdy Kat. B, prawa jazdy kat. C+E. Projekt adresowany jest do osób spełniających łącznie trzy warunki:
 korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej,
 wiek aktywności zawodowej (15-64 lata),
 niezatrudnieni lub zatrudnieni zagrożeni wykluczeniem
Czas realizacji projektu planowany jest na czerwiec-grudzień 2014 rok. Udział w projekcie jest bezpłatny. Planowane działania w ramach projektu:
 Warsztaty psychologiczno-motywacyjne z psychologiem
 Warsztaty aktywizacji zawodowej z doradcą zawodowym
 Warsztaty gospodarowania budżetem domowym, wskazanie hierarchii potrzeb w gospodarstwie domowym
 Kursy Barman/kelner
 Kursy florystyczne
 Kurs praw jazdy kat B, C
 Kurs Sprzedawca i obsługa kas fiskalnych
 Kurs tworzenia bizuterii
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o kontakt osobisty w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Wyzwolenia 27 w Opalenicy lub pod nr tel. 61 44 74 850 w godz. od 7.15 do 15.00. Zgłoszenia przyjmujemy do 17.01.2014r.


W drodze do aktywności

2013-12-17

link do strony www.efs.gov.pl

Pod hasłem „W drodze do aktywności” Ośrodek Pomocy Społecznej Opalenicy zrealizował projekt systemowy, skierowany dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) oraz niezatrudnionych lub zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem. Projekt miał na celu zaktywizować zawodowo i społecznie uczestników poprzez szereg działań. Cel ten został spełniony, w tegorocznej edycji , 14 uczestników projektu, będzie uczestniczyło w warsztatach psychologiczno-motywacyjnych, aktywizacji zawodowej oraz w kursach zawodowych Barman/Kelner, Florystyczny/Bukieciarstwo, sprzedawcy i obsługi kasy fiskalnej, gospodarki magazynowej i obsługi wózków samojezdnych, a także w warsztatach językowych z języka angielskiego oraz zdobyli umiejętności kierowania pojazdami kategorii B i C. Działania rozpoczęły się dnia 1 lipca i trwały do grudnia 2013 roku.

czytaj całość publikacji "W drodze do aktywności"

Dołączona galeria:

W drodze do aktywnościW drodze do aktywnościW drodze do aktywnościW drodze do aktywnościW drodze do aktywności

pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


  W drodze do aktywności

  2013-09-23

  link do strony www.efs.gov.pl

  Każdy z nas nieustannie dokonuje wyborów. Dokonujemy ich pod wpływem różnych bodźców, w różnych sytuacjach życiowych. Będąc nastolatkami zostajemy zmuszeni do podejmowania decyzji dotyczącej naszej ścieżki zawodowej - kim chcemy zostać, co chcemy osiągnąć, w jakim zawodzie się sprawdzimy, w czym się spełnimy? Takie dylematy towarzyszą niektórym z nas niemalże cale życie, a powodów ku temu jest mnóstwo. Sytuacja rodzinna, miejsce zamieszkania, a często brak środków finansowych na zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji są barierami nie do pokonania. Pocieszający jest fakt, że wiele instytucji realizujących różne programy, projekty wspomaga nas w tym zakresie – kształtowania naszej drogi zawodowej.

  czytaj całość publikacji "W drodze do aktywności"

  Dołączona galeria:

  W drodze do aktywnościW drodze do aktywnościW drodze do aktywnościW drodze do aktywnościW drodze do aktywności

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


   „W drodze do aktywności”

   2013-06-13

   link do strony www.efs.gov.pl

   Pod hasłem „W drodze do aktywności” Ośrodek Pomocy Społecznej Opalenicy realizuje projekt systemowy, skierowany dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) oraz niezatrudnionych lub zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem. Projekt ma na celu zaktywizować zawodowo i społecznie uczestników poprzez szereg działań. W tegorocznej edycji , 14 uczestników projektu, będzie uczestniczyło w warsztatach psychologiczno-motywacyjnych, aktywizacji zawodowej oraz w kursach zawodowych Barman/Kelner, Florystyczny/Bukieciarstwo, sprzedawcy i obsługi kasy fiskalnej, gospodarki magazynowej i obsługi wózków samojezdnych, a także w warsztatach językowych z języka angielskiego oraz zdobędą umiejętności kierowania pojazdami kategorii B i C. działania rozpoczną się dnia 1 lipca i trwać będą do grudnia 2013 roku.
   Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.1.1 PO KL Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Kwota dofinansowania wynosi: 106.542,62 zł a wkład własny: 12.500,00 zł

   Iwona Tadyszak


   Zaproszenie do udziału w projekcie 2013

   2013-01-03

   link do strony www.efs.gov.pl

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy zaprasza do udziału w projekcie 2013

   czytaj całość publikacji "Zaproszenie do udziału w projekcie 2013"


   przejdź do góry...

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy. ul. Wyzwolenia 27, 64-330 Opalenica, tel. (61)44-77-280

   Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji