Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy

Link do Biuletynu Informacji Publicznej

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Data publikacji: 2021-03-12

Zgodnie z art. 11 ust 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy publikuje Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.

Załączniki:

  1. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (plik pdf 107KB)

Deklaracja dostępności (www.opsopalenica.opsinfo.pl)

Data publikacji: 2020-03-02

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.opsopalenica.opsinfo.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2012-12-23 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-02-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: - niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów, - niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę, - może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych), - brak responsywności, - niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-02 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Maluśki , ops_opalenica@poczta.onet.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 44 77 280 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl )

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wyzwolenia 27, 64-330 Opalenica. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Wyzwolenia i od ul. Powstańców Wielkopolskich. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia od ul. Powstańców Wielkopolskich znajduje się podjazd dla wózków. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy ani platformy dla wózków. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po lewej stronie przy wejściu od ul. Powstańców Wielkopolskich. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do tłumaczenia z języka migowego zostało przeszkolonych 2 pracowników Ośrodka.

Otwórz deklarację dostępności strony www.opsopalenica.opsinfo.pl

Koordynator do spraw dostępności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Opalenicy

Data publikacji: 2020-09-29

Dane kontaktowe: Marcin Maluśki

adres do korespondencji: ul. Wyzwolenia 27, 64-330 Opalenica
telefon: 61 44 77 280
e-mail: ops_opalenica@poczta.onet.pl

Podstawa prawna

Art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

Zadania koordynatora do spraw dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora do spraw dostępności będzie należało:

- wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy;
- przygotowanie i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy;
- monitorowaniem działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Opalenicy w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Załączniki:

  1. Zarządzenie nr 17/2020 w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Opalenicy (plik pdf 810KB)
  2. Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Ośrodku Pomocy Społecznej w Opalenicy (plik pdf 45KB)