Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy

Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Świetlica środowiskowa - wybierz podmenu:

Świetlica Środowiskowa w Gminie Opalenica

Na terenie Gminy Opalenica działa 5 Świetlic Środowiskowych.
Świetlice funkcjonują w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki na działalność świetlic pochodzą z Urzędu Gminy i GKRPA.
Celem działalności świetlicy środowiskowej jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi. W zajęciach uczestniczą dzieci w wieku od 7 do 15 lat.
Formy pracy Świetlicy:
Edukacyjne: pomoc w odrabianiu zadań domowych, zajęcia reedukacyjne, nauka języków, gry i zabawy rozwijające logiczne myślenie, zajęcia muzyczne, plastyczne, taneczne, informatyczne, wycieczki, spacery.
Profilaktyczne: zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków i nikotyny, ćwiczenia umiejętności odmawiania oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wyrabianie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego.
Działania wychowawcze: praca na rzecz placówki ( dbanie o wystrój placówki), aktywizowanie wychowanków do udziału w konkursach i zawodach, organizowanie imprez okolicznościowych.
Działania opiekuńcze: współpraca z rodziną, współpraca z różnymi instytucjami, rodzicami, szkołą, pracownikami OPS, GKRPA, Kościół Policja.

Świetlice w poszczególnych miejscowościach czynne są w dniach i godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży
Wojnowice - wychowawca Mirosława Narożna
Poniedziałek godz.14.00-16.00
Wtorek godz. -14.00-16.00
Środa godz. -14.00-16.00
Czwartek -godz. 14.00-16.00
Dakowy Mokre - wychowawca Barbara Dyderska-Wieczorek
Poniedziałek -godz. 12.00-15.30
Środa - godz. 2.00-15.30
Czwartek- godz. 12.00-15.30
Jastrzębniki - wychowawca Kamila Kozdrowska
Środa- godz. 12.30-14.30
Czwartek -godz. 13.00-15.00
Rudniki - Danuta Lisicka - Obst
Wtorek -godz. 14-15
Środa -godz. 12-15
Piątek- godz. 13.00-16.00
Opalenica - Iwona Tadyszak, Walentyna Śniegurska
Poniedziałek- piątek - godz. 12.00-16.00

Głównymi zadaniami świetlic na terenie Gminy Opalenica są:
 pomoc w nauce,
 organizowanie dzieciom czasu wolnego,
 rozwijanie zainteresowań, kultury osobistej dzieci,
 poprawa sprawności fizycznej,
 rozwój umiejętności interpersonalnych,
 współpraca z rodzinami dzieci i instytucjami je wspierającymi jak: szkoła, placówki medyczne, kuratorzy sądowi, organizacje pozarządowe,
 dostarczenie wiedzy o powodach wchodzenia w uzależnienie,
 umiejętność podjęcia decyzji "nie", by nie wejść w uzależnienie,
 zapoznanie ze szkodliwością alkoholu, nikotyny, nadużywania leków, narkotyków,
 dostarczenie wiedzy i obalanie mitów na temat uzależnień,
 pokazanie młodzieży, jak radzić sobie w sytuacjach trudnych, kryzysowych bez uciekania do zachowań autodestrukcyjnych,
 promocja stylu życia alternatywnego wobec używek,

Powyższe zadania realizowane są poprzez różne formy pracy z podopiecznymi. Podczas pobytu dzieci w świetlicach wychowawcy pomagają w odrabianiu lekcji i wyrównywaniu zaległości w nauce. Organizują różnego rodzaju gry, zabawy integracyjne i edukacyjne, co przyczynia się do poprawy sprawność fizycznej. Prowadzą zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne, modelarskie, twórcze poprzez, które wspierają rozwój zainteresowań i zdolności dzieci. Uczą także zasad zachowania przy stole, higieny, działania na rzecz świetlicy, np. dbania o wystrój placówki. Dzieci uczestniczą też w wycieczkach plenerowych i wyjazdach wakacyjnych o charakterze turystyczno-rekreacyjnym.

Plan pracy w Świetlicach Środowiskowych

- pomoc w lekcjach - poniedziałek - piątek 12.00-16.00 - W. Śniegurska i I. Tadyszak
- warsztaty twórcze manualne (wykonywanie świątecznych kartek, stroiki, quiling z papieru, origami, robienie kwiatów papierowych itd.) - poniedziałek 12.00 - 16.00 - W. Śniegurska
- kukiełkowy teatr (własnoręcznie robienie kukiełek, opracowywanie tekstów scenicznych) - wtorek i środa 12.00 - 16.00 - W. Śniegurska
- zajęcia rozrywkowo - towarzyskie (przygotowanie kalendarza imprez i uroczystości, pokaz występów teatralno - kukiełkowych) - poniedziałek - piątek 12.00 - 16.00 - W. Śniegurska
- zajęcia terapeutyczne (kształtowanie własnego stosunku do siebie, kształtowanie umiejętności i zainteresowań) - poniedziałek - piątek 12.00 - 16.00 - W. Śniegurska i I. Tadyszak
- wycieczki grupowe, wyjazdy plenerowe, półkolonie, kolonie - cały rok - W. Śniegurska i I. Tadyszak
- zawody sportowe (warcaby, szachy itd.) - raz w miesiącu 12.00 - 16.00 - W. Śniegurska
- gry komputerowe, gry zespołowe, gry stolikowe - środa 12.00 - 16.00 - W. Śniegurska
- rozmowy i porady na różne tematy - raz w tygodniu 12.00 - 16.00 - W. Śniegurska
- grafika i malarstwo - czwartek 12.00 - 16.00 - W. Śniegurska
- zajęcia taneczne - piątek 12.00 - 16.00 - W. Śniegurska