Menu główne

link do Biuletynu Informacji Publicznej

Przetwarzanie danych osobowych


Dane Inspektora ochrony danych

2018-08-07

Marcin Maluśki
tel. 61 44 77 280
e-mail: ops_opalenica@poczta.onet.pl


INFORMACJA RODO wnioskodawcy

2018-08-07

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wyzwolenia 27, 64-330 Opalenica;
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 61 44 77 280, e-mail: ops_opalenica@poczta.onet.pl;
3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w następujących celach:
- ustaleniem prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz.U.2017.1952 t.j. z późn. zm.;
- ustaleniem prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz.U.2018.554 t.j.;
- ubieganiem się o wydanie karty dużej rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny Dz.U.2017.1832 t.j. z późn. zm.;
- ustaleniem prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Dz.U.2017.1851 t.j. z późn. zm.;
- ustaleniem prawa do świadczenia Za życiem na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Dz.U.2016.1860;
- ustaleniem prawa do dodatku mieszkaniowego na podstawie USTAWY z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych Dz.U.2017.180 t.j.,
- ustaleniem prawa do dodatku energetycznego na podstawie USTAWY z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Dz.U.2018.755 t.j.
o podejmowaniem działań oraz prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz.U.2018.554 t.j.;
- skierowaniem na leczenie odwykowe na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz.U.2016.487 t.j. z późn. zm.;
- wsparciem rodziny na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Dz.U.2015.1390 t.j.;
- ustaleniem prawa do świadczeń z zakresu pomocy społecznej na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.;
- ustaleniem prawa do stypendium lub zasiłku szkolnego na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz.U.2017.2198 t.j. z późn. zm;
- wsparciem rodziny na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U.2017.697 t.j. z późn. zm.;
- ubieganiem się oświadczenie "Dobry start" na podstawie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" Dz.U.2018.1061;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa np.: organy sądowe, organy ścigania, instytucje ochrony zdrowia, oświaty i pomocy społecznej, organy systemu ubezpieczeń społecznych, organy podatkowe;
5. Pani/Pana dane osobowe będą pozyskiwane z innych źródeł np. organy sądowe, organy ścigania, instytucje ochrony zdrowia, oświaty i pomocy społecznej, organy systemu ubezpieczeń społecznych, organy podatkowe;
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Dz.U.2018.217 oraz wg instrukcji kancelaryjnej;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto¬wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (prawa te mogą być ograniczone innymi przepisami);
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.


INFORMACJA RODO kontrahenci

2018-08-07

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wyzwolenia 27, 64-330 Opalenica;
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 61 44 77 280, e-mail: ops_opalenica@poczta.onet.pl;
3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w następujących celu:
- przedstawienia oferty, marketingu bezpośredniego własnych usług i produktów, przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz telefoniczną, zawarcia umowy, realizacji obowiązków prawno-podatkowych, obrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
5. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom;
6. Pani/Pana dane nie będą pozyskiwane z innych źródeł;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po jej wygaśnięciu, w celu archiwizowania danych lub ochroną przed roszczeniami i w celu ich dochodzenia.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto¬wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (prawa te mogą być ograniczone innymi przepisami);
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy. W przypadku niepodania tych danych, zawarcie umowy jest niemożliwe. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 RODO.


Informacja o realizacji POPŻ

2018-05-25

Informujemy, iż na podstawie RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchlania dyrektywy 95/46/WE. W związku z powyższymOrganizacje Partnerskie:

• Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 30
• Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności z siedzibą w Poznaniu
przy ul. Borówki 6
• Nazwa OPL z siedzibą w Opalenicy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy

realizujące Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących przetwarzają dane osobowe osób korzystających z pomocy żywnościowej obejmujące:
1. imię i nazwisko, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na: płeć, przynależność do grupy docelowej Programu Operacyjnego, tj. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby;
2. dochód osoby i rodziny;
3. powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.

W/w informacja jest wiążąca od 25 maja 2018 r.


przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy. ul. Wyzwolenia 27, 64-330 Opalenica, tel. (61)44-77-280

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji