Menu główne

link do Biuletynu Informacji Publicznej

Licznik odwiedzin

258434

(od grudnia 2013)

Aktualności


wsteczWstecz

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Opalenicy zaprasza do złożenia oferty

2018-10-25

dotyczącej:
przeprowadzenia programów profilaktycznych w zakresie profilaktyki uzależnień
i przeciwdziałania przemocy w placówkach oświatowych oraz placówkach wsparcia dziennego na terenie gminy Opalenica


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy
ul. Wyzwolenia 27
64-330 Opalenica
tel. 614477280
e-mail: ops_opalenica@poczta.onet.pl
2. Podstawa prawna trybu zamówienia:
art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), oraz art. 41 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2016r. poz. 487 ze zm.), art. 10 ust. 2 i 3 z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( t.j.: Dz. U. z dnia 2018r. poz. 1030 ze zm.), Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 oraz regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości do kwoty 30.000 euro.
3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie programów profilaktycznych w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w placówkach oświatowych i placówkach wsparcia dziennego na terenie gminy Opalenica
4. Opis przedmiotu zamówienia
Przeprowadzenia programów profilaktycznych w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w następujących placówkach oświatowych oraz placówkach wsparcia dziennego na terenie gminy Opalenica:
4.1 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy, ul. Poznańska 37, 64-330 Opalenica
tel. 61 44 77 415, 61 44 75 828
www: spopalenica.republika.pl e-mail: kontakt@spopalenica.pl
programy skierowane dla uczniów –ilość grup 6
programy skierowane dla rodziców –ilość grup 3
programy skierowane dla nauczycieli –ilość grup 1
4.2 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojnowicach
ul. Poznańska 5 Wojnowice, 64-330 Opalenica
tel. 61 44 77 776, 61 44 74 004
www: zspwojnowice.superszkolna.pl
e-mail: spwojnowice@wp.pl
programy skierowane dla uczniów –ilość grup 3
programy skierowane dla rodziców – ilość grup 1
4.3 Szkoła Podstawowa w Dakowach Mokrych
Dakowy Mokre ul. Szkolna 8, 64-330 Opalenica
tel./fax. 61 44 76 779
www.szkola-dakowy-mokre.pl
e-mail: spdakowymokre@op.pl
programy skierowane dla uczniów –ilość grup 3
programy skierowane dla rodziców –ilość grup 1
4.3 Szkoła Podstawowa w Porażynie
Porażyn 7, 64-330 Opalenica
tel./fax. 61 44 77 228,
tel. 61 44 77 231
www.szkola-porazyn.pl
e-mail: szkola-porazyn1@o2.pl
programy skierowane dla uczniów –ilość grup 2
programy skierowane dla rodziców –ilość grup 1
4.4 Szkoła Podstawowa im. A. i Wł. Niegolewskich w Rudnikach
Rudniki 69, 64-330 Opalenica
tel./fax. 61 44 74 240
www.sprudniki.edupage.org
e-mail: sprudaniki@opalenica.com
programy skierowane dla uczniów –ilość grup 3
programy skierowane dla rodziców –ilość grup 1

4.5 Gimnazjum im. Gen. K. Sosnkowskiego w Opalenicy
ul. Farna 5, 64-330 Opalenica
tel. 61 44 77 555 -sekretariat, 61 44 75 885, 61 44 77 414
www.gimnazjum.opalenica.com,
e-mail: sekretariat@gimnazjum-opalenica.eu
programy skierowane dla uczniów –ilość grup 5
programy skierowane dla rodziców –ilość grup 2
programy skierowane dla nauczycieli – ilość grup 1
4.6 Zespól Szkól w Opalenicy
ul. Gimnazjalna 1, 64-330 Opalenica
tel. 61 44 74 330
www.zs-opalenica.pl
e-mail: sekretariat_zso@wp.pl
programy skierowane dla uczniów –ilość grup 6
programy skierowane dla rodziców –ilość grup 3
programy skierowane dla nauczycieli –ilość grup 1
4.7 Szkoła Podstawowa im. Powstańców Ziemi Opalenickiej
Urbanowo 37, 64-330 Opalenica
tel. 614 473 550
E-mail: spurbanowo@wp.pl
programy skierowane dla uczniów –ilość grup 2programy skierowane dla rodziców –ilość grup 1
4.8 Szkoła Podstawowa w Kopankach
Prowadzona przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły w Kopankach - "Mali Wielcy"
Kopanki 52, 64-330 Opalenica
Telefon: 614473630
Faks: 614473630
www.spkopanki.eu
E-Mail: szkola@spkopanki.eu
programy skierowane dla uczniów –ilość grup 2
programy skierowane dla rodziców –ilość grup 1

4.9 Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlice środowiskowe w Opalenicy, Wojnowicach, Dakowach Mokrych, Jastrzębnikach, Rudnikach
ul. Wyzwolenia 27, 64-330 Opalenica
Tel. 61 44 75 850
Email: ops_opalenica@poczta.onet.pl
programy skierowane dla dzieci –ilość grup 5
5. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 14 grudnia 2018r.
Podstawa wykonania zamówienia: umowa cywilno-prawna (umowa o dzieło) lub umowa o świadczenie usługi.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełnienia tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali co najmniej jedną usługę polegającą na przeprowadzeniu programów profilaktycznych w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie przedstawionych referencji.
Wartością dodaną, na którą zamawiający będzie zwracał uwagę podczas wyboru oferty jest posiadanie rekomendacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Weryfikacja na podstawie przedstawionego poświadczenia udzielenia rekomendacji.
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
a) ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnym pismem, w jednym egzemplarzu, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy;
b) oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie całego zamówienia wyrażoną w PLN. Cena jest ceną zryczałtowaną i musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz ceny jednostkowe za:
program skierowany dla uczniów,
program skierowany dla rodziców,
program skierowany dla nauczycieli;
c) do oferty należy dołączyć formularz oferty, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;
d) do oferty cenowej należy dołączyć dokument poświadczający spełnienie warunku udziału w postępowaniu – referencje poświadczające doświadczenie wykonawcy oraz ewentualne poświadczenie uzyskania rekomendacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
e) do oferty cenowej należy dołączyć program/opis warsztatów. Tematyka warsztatów obejmuje zagadnienia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków oraz przeciwdziałania przemocy. Szczegółowa tematyka zostanie wskazana przez placówkę, w której będzie realizowany program;
f) Ofertę należy składać w formie pisemnej w pokoju nr 2 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Opalenicy, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną w terminie 9 listopada 2018 r. do godziny 14.00.
8. Miejsce i termin składania ofert: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wyzwolenia 27, 64-330 Opalenica, tel. 614477280, e-mail: ops_opalenica@poczta.onet.pl; ofertę należy złożyć do dnia 9 listopada 2018r. do godz. 14:00 w pokoju nr 2.
9. Kryterium wyboru oferty: cena brutto 100%.
10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę z najniższą kwotą brutto. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert zawierają taką samą cenę zamawiający skontaktuje się z wykonawcami, którzy złożyli oferty z taką samą ceną i poprosi o złożenie dodatkowej oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo skontaktowania się jedynie z wyłonionym wykonawcą, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego, w przypadku gdy złożone oferty przekroczą limit środków budżetowych przewidzianych przez Ośrodek.
11. Płatność– na rzecz wykonawcy po przeprowadzeniu programów profilaktycznych w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w placówkach oświatowych oraz placówkach wsparcia dziennego na podstawie faktury lub rachunku na wskazany rachunek bankowy wykonawcy, do 10 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do
kierującego ofertę.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Opalenicy, pod nr tel. 614477280, osobą udzielającą informacji jest Pani – Dorota Szuwalska-Kasprzak - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Opalenicy.

Załącznik do zapytania ofertowego – wzór formularza oferty.

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy. ul. Wyzwolenia 27, 64-330 Opalenica, tel. (61)44-77-280

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji