Menu główne

link do Biuletynu Informacji Publicznej

Licznik odwiedzin

258438

(od grudnia 2013)

Aktualności


wsteczWstecz

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Opalenicy zaprasza do złożenia oferty

2018-11-19

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Zamawiający :
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy ul. Wyzwolenia 27

Informacje ogólne :
1. Zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości nie przekraczającej 30.000 euro , zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 )
2. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Prawo do złożenia oferty ma osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną.
4. Każdy wykonawca może złożyć jedna ofertę sporządzoną w języku polskim i składa pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
5. Kryterium oferty są kompetencje do pracy z dziećmi autystycznymi oraz cena usługi.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.
7. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
8. Rozliczenie nastąpi w oparciu o faktycznie zrealizowany i potwierdzony zakres przedmiotu zamówienia na podstawie zaoferowanej ceny.

Przedmiot zamówienia:
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz.U. 2005r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem § 2 pkt 1 lit.a cytowanego rozporządzenia tj.
1. zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz.U. 2018r. poz.1878 )

Ogólny zakres wykonywanych czynności :
Rehabilitacja dzieci z rozpoznaniem autyzmu. Rehabilitacja od stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 rok na terenie gminy Opalenica.

Kryterium wyboru oferty:
1. Kwalifikacje zgodne z określonymi w cytowanym wyżej Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem potwierdzonych umiejętności prowadzenia ćwiczeń z dziećmi autystycznymi.
- posiadania kwalifikacji do wykonywania zawodu:, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego
- posiadanie co najmniej półrocznego stażu pracy w : szpitalu psychiatrycznym lub placówce terapii lub placówce oświatowej do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym lub ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym lub zakładzie rehabilitacji.
- cena usługi brutto, zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru najniższej ceny przy spełnieniu wymaganych kwalifikacji

Dokumentacja:
- oferta cenowa brutto za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na załączonym formularzu.
- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do wykonywania zawodu, posiadanych umiejętności, przeszkoleń i staży.


Ofertę wraz z formularzem oferty i wymaganymi dokumentami należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Opalenicy, ul. Wyzwolenia 27 pok. Nr 9 do dnia
11 grudnia 2018roku do godz.11.00.


Od rozstrzygnięcia niniejszego wyboru ofert nie przysługuje odwołanie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo skontaktowania się jedynie z wyłonionym wykonawcą niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy zastrzega sobie prawdo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny , na każdym etapie postępowania.

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy. ul. Wyzwolenia 27, 64-330 Opalenica, tel. (61)44-77-280

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji