Menu główne

link do Biuletynu Informacji Publicznej

Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Konkurs ofert organizacji turnusu wczasowego z programem profilaktycznym

2019-05-24

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy
zaprasza do składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez powierzenie organizacji turnusu wczasowego z programem profilaktycznym z zakresu uzależnień od środków odurzających dla 45 dzieci ze świetlic środowiskowych z Gminy Opalenica

1. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Wyzwolenia 27, 64-330 Opalenica
ops_opalenica@poczta.onet.pl
tel. 61 44 74 850, fax: 61 44 75 686
2. Informacje ogólne :
2.1. Ogłoszenie konkursu ofert odbywa się na podstawie art. 14 ust. 1 oraz ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1492 z póź. zm.). Oferta nie przekracza równowartości 30.000 euro , zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( DZ.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. )
2.2. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2.3. Prawo do złożenia oferty ma osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną.
2.4. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę sporządzoną w języku polskim i składa pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.
2.6. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
2.7. Rozliczenie nastąpi w oparciu o faktycznie zrealizowany i potwierdzony zakres przedmiotu zamówienia na podstawie zaoferowanej ceny.
3. Przedmiot zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie:
5-dniowego turnusu wczasowego z programem profilaktycznym z zakresu uzależnień od środków odurzających w dniach od 22 do 26 lipca 2019r. dla 45 dzieci ze świetlic środowiskowych z terenu gminy Opalenica. Zadanie jest realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Opalenica na 2019 rok.
Turnus odbywać się będzie w ciekawym turystycznie miejscu w Polsce w Karkonoszach w miejscowości Kowary w dniach od 22 do 26 lipca 2019r.
Uczestnikami turnusu z programem profilaktycznym będzie grupa 45 dzieci ze świetlic środowiskowych z terenu gminy Opalenica. Kwalifikacji uczestników dokona Zleceniodawca.
3.2. Wymagania dotyczące ośrodka wypoczynkowego:
• obiekt oraz teren, na którym ma być zorganizowany wypoczynek, muszą spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej.
3.3. Warunki zakwaterowania:
• zakwaterowanie uczestników turnusu z dostępem do pełnego węzła sanitarnego (natryski, umywalka, wc) i bieżącej ciepłej wody przez całą dobę,
• wyposażenie pokoi: łóżka z pościelą, szafka ubraniowa oraz wieszaki umożliwiające rozpakowanie bagażu przez każde dziecko (stosownie do liczby dzieci),
• pokoje i łazienki utrzymane w czystości, bez wilgoci i zagrzybienia,
• stołówka i świetlica na terenie ośrodka wypoczynkowego.
3.4. Warunki żywieniowe:
• minimum trzy posiłki dziennie (śniadanie, obiad dwudaniowy i kolacja) zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia. Posiłki mają być urozmaicone,
• miejsce przeznaczone do spożywania posiłków – stołówka – wydzielona od pozostałych pomieszczeń i znajdująca się na terenie ośrodka.
3.5. Wymagania dotyczące programu profilaktycznego:
• Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia programu profilaktycznego z zakresu uzależnień od środków odurzających mającego na celu przygotowanie uczestników turnusu do życia w społeczeństwie, nauczenie radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wykształcenie postaw asertywnych wobec zagrożenia uzależnieniem i innych,
• zrealizowanie zajęć w ramach programu profilaktycznego podczas turnusu wczasowego.
3.6. Wymagania dotyczące programu:
Harmonogram zajęć dla uczestników rozpisany na każdy dzień turnusu.
3.7. Wymagania dotyczące kadry:
• Wykonawca zapewnia opiekę wychowawców podczas turnusu,
• kadra musi posiadać kwalifikacje odpowiednie do pracy z dziećmi.
3.8. Opieka medyczna
• opieka pielęgniarska w miejscu zakwaterowania.
3.9. Dojazd i powrót
• Wykonawca zapewnia transport autokarowy wraz z opieką wychowawcy w czasie przejazdu do miejscowości zakwaterowania i z powrotem.
3.10. Inne warunki
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi w czasie podróży i w czasie trwania turnusu w ramach kosztów ujętych w oferowanej cenie,
3.11. Wymagane dokumenty:
• plan zajęć w ramach programu profilaktycznego z zakresu uzależnień od środków odurzających,
• plan zajęć w ramach programu pobytu,
• wykaz kadry wraz z potwierdzeniem kwalifikacji,
• informacje dotyczące trwania turnusu (w tym planowana godzina przyjazdu i wyjazdu), warunków zakwaterowania ,
• załączniki dołączone do oferty powinny być oryginalne lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu.
4. Termin realizacji: 22 -26.07.2019r.
5. Podstawa wykonania zamówienia:
umowa cywilno-prawna (umowa o dzieło) lub umowa o świadczenie usługi.
6. Sposób przygotowania oferty
Do oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy załączyć Formularz oferty, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta (wraz z Formularzem oferty) winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie całego zamówienia wyrażoną w PLN oraz koszt pobytu za 1 osobę. Cena jest ceną zryczałtowaną i musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
7. Termin i miejsce składania oferty:
Oferty prosimy składać do dnia 7 czerwca 2019 roku do godz. 15.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Opalenicy ul. Wyzwolenia 27, 64-330 Opalenica
• pocztą na adres Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wyzwolenia 27, 64-330 Opalenica
• doręczyć osobiście w siedzibie Zamawiającego pokój nr 6
• e-mail ops_opalenica@ poczta.onet.pl
Osoba do kontaktu : Pani Iwona Tadyszak
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do kierującego ofertę.
8. Kryterium oceny oferty:
 zajęcia profilaktyczne z zakresu uzależnień od środków odurzających,
 zapewnienie posiłku podczas pobytu,
 kwalifikacje kadry,
 miejsce - Kowary/Karkonosze
 cena.
9. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
Wybór ofert zostanie dokonany do dnia 12.06.2019 r. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi poprzez informację zamieszczoną na jego stronie internetowej: opsopalenica.opsinfo.pl
Od rozstrzygnięcia niniejszego wyboru oferty nie przysługuje odwołanie.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny , na każdym etapie postępowania.
10. Płatność– na rzecz wykonawcy po zakończeniu turnusu wczasowego na podstawie faktury lub rachunku na wskazany rachunek bankowy wykonawcy, do 14 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku.
11. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: maksymalnie 22.000,00 zł

Dołączone pliki:


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy. ul. Wyzwolenia 27, 64-330 Opalenica, tel. (61)44-77-280

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji